Algemene Voorwaarden

  /  Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Meteren, Januari 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en producten van By Sharon Photography.

Bij het reserveren van een fotoshoot en/of het afnemen van andere diensten of producten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot of bruidsreportage kenbaar maken.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door By Sharon Photography gewijzigd worden.

 

Algemeen

By Sharon Photography werkt met aaneengesloten uren, tenzij anders overeengekomen.

By Sharon Photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie of de bruidsreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Hieronder, doch niet uitsluitend begrepen, de nodige toestemming om op de door opdrachtgevers gekozen locatie(s) te mogen fotograferen.

 

Prijzen & Betaling

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de fotograaf, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. De prijs op de offerte is tot 14 dagen na de offertedatum geldig, met bevestigen wordt de prijs vastgelegd.

Indien aannemelijk is dat de fotograaf bij een bruidsreportage hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

Fotoshootprijzen zijn exclusief reiskosten en parkeerkosten. Reiskosten bedragen €0,35 per km vanaf een straal van 10km van postcode 4194AH. Deze worden altijd bij het totaalbedrag opgeteld nadat er een locatie is afgesproken met de klant, en By Sharon Photography de reiskosten heeft berekend. Er worden geen reiskosten berekend indien de locatie binnen een straal van 10km vanaf postcode 4194AH is.

Reis en parkeerkosten worden na de fotoshoot in rekening gebracht.

Betaling van de fotoshoot vindt plaats via overschrijving voor aanvang van de fotoshoot. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.

Betaling van de trouwreportage geschiedt conform de toegezonden factuur. De reservering is pas definitief als de aanbetaling is ontvangen. Dit betekent dat tot het ontvangen van de aanbetaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden. Het resterende bedrag dient volledig voldaan te zijn voordat de foto’s verstuurd zullen worden.

 

Offerte

Offertes zijn geheel verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Het aanbod tot aangaan van een Opdrachtovereenkomst middels een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege. Hierna kunnen aan deze offerte geen rechten worden ontleed.

By Sharon Photography heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen.

Alle op de offerte genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Opdrachtovereenkomst

Een Opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door u van de offerte van By Sharon Photography. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden, en mag dus ook per e-mail.

By Sharon Photography heeft het recht om alles dat bij een Opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omgeschreven naar eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren. Dit betreft met name, doch is niet beperkt tot het nemen van de foto’s en bewerken en het selecteren hiervan.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is By Sharon Photography volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie By Sharon Photography werkt om tot uitvoering van de Opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten en collega-fotografen.

Wijzigingen in de opdracht door u, om welke reden en in welke fase van de totstandkoming of uitvoering van de Opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van u.

Annulering van de Opdrachtovereenkomst of een hieruit voortvloeiende verbintenis kan slechts schriftelijk.

Wanneer het maken van de Fotografische werken door een oorzaak redelijkerwijs voor rekening van u komt niet mogelijk is of onevenredig buiten de afgesproken Opdrachtovereenkomst treedt, heeft u geen recht op een vervangende afspraak zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.

 

Aanbetaling opdrachtovereenkomst

Wanneer de opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen kan de fotograaf een aanbetaling vragen te hoogte van een nader overeen te komen bedrag, welke binnen een termijn van 30 dagen dient te worden voldaan.

Indien deze betaling, om welke reden dan ook, door de Wederpartij niet (tijdig) wordt verricht, behoudt de fotograaf zich het recht voor haar prestaties op te schorten, zelfs indien dit leidt tot het niet meer na kunnen komen van de verplichtingen.

Indien de opdrachtovereenkomst, om welke reden dan ook, eerder dan oorspronkelijk door partijen beoogd wordt beëindigd heeft de Wederpartij geen recht op teruggave van de al overgeboekte aanbetaling, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de fotograaf dient te komen.

 

Annuleren/verplaatsen fotoshoot

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Annuleren van een fotoshoot kan geheel kosteloos tot 48 uur voor de afgesproken datum.

Bij annuleren van een fotoshoot binnen 48 uur voor de afgesproken datum wordt 50% van de fotoshootprijs in rekening gebracht, in verband met misgelopen inkomsten.

Wanneer u een fotoshoot op een buiten locatie heeft geboekt en het weer onverhoopt toch slecht is (bijvoorbeeld als het stormt, hagelt, sneeuwt etc.) dan verzetten wij de fotoshoot naar een andere datum.

Indien een fotoshoot niet door kan gaan wegens ziekte of familieomstandigheden van de klant dan kan de fotoshoot eenmalig worden verzet.

Indien een fotoshoot niet door kan gaan vanwege ziekte of familieomstandigheden van de fotografe dan wordt de fotoshoot in overleg verzet. 

 

Annuleren/verplaatsen opdrachtovereenkomst

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

In geval van beëindiging/annulering van een Opdrachtovereenkomst door de Wederpartij, zijnde een bedrijf, bedragen de annuleringskosten 50%, tenzij de beëindiging/annulering 2 dagen voor de afgesproken datum ligt. In dat laatste geval kan de fotograaf 100% annuleringskosten in rekening brengen. Er kan ook door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

 

Annuleren/verplaatsen bruidsreportage

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Bij het annuleren van een bruidsreportage, nadat de bevestiging hiervan is getekend, geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Bij annulering van het opdrachtovereenkomst van een bruidsreportage langer dan 2 kalendermaanden voor de overeengekomen datum, is 25% van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 maanden tot de bruidsreportage is 50% van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 1 maand tot de bruidsreportage is 60% van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd
 • Bij annulering binnen 15 dagen tot de bruidsreportage is 75% van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid & klachten

Het is in geen geval mogelijk om (schade) claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. By Sharon Photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens een fotoshoot.

U bent tijdens een fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf bekend gemaakt te worden. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële schriftelijke klacht is ingediend en alleen mogelijk bij een fotoshoot, niet bij een trouwreportage.

By Sharon Photography kan bij een trouwreportage hooguit aansprakelijk worden gesteld voor het factuurbedrag en niet daarboven. Ook als er schade ontstaat bij de opdrachtgever

By Sharon Photography hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.

 

Levering

De digitale fotobestanden zullen binnen de afgesproken termijn worden geleverd via een usb-stick of via elektronische weg aan de wederpartij in JPEG-formaat.

De digitale fotobestanden worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending risico van de wederpartij.

In een situatie van overmacht, waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan een langere levertermijn van derden jegens de fotograaf, kan de betalingstermijn in overleg tussen de fotograaf en de wederpartij worden verlengd.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

De fotograaf is pas gehouden over te gaan tot levering wanneer de volledige betaling door de wederpartij is verricht.

 

Digitale bestanden

Uit iedere fotoshoot zal By Sharon Photography de, naar haar inzicht beste foto’s (op basis van haar kwaliteiten, stijl en geschiktheidcriteria) selecteren en bewerken, voordat de foto’s aan de klant worden geleverd. Foto’s die niet voldoen aan de eisen van By Sharon Photography zullen niet aan de klant getoond worden en op deze foto’s kan de klant dan ook in geen geval aanspraak maken.

Als het goed is kiest de klant voor By Sharon Photography omdat haar stijl u aanspreekt. Indien u toch specifieke wensen heeft, zoals bijvoorbeeld beeldselectie en/of bewerking dienen deze voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar gemaakt te worden. De fotograaf kan dan beoordelen of deze wensen uitvoerbaar zijn.

 • Alle foto’s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor By Sharon Photography style van bewerken.
 • De orginele onbewerkte RAW (camera) bestanden worden nooit aan de klant geleverd. De foto’s worden uiteraard op de zo hoogst mogelijke resolutie en grootte in jpg aan de klant geleverd.
 • Het is niet toegestaan om de ontvangen foto’s online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en/of bijgesneden.
 • Het is wenselijk de foto’s te downloaden met een computer of laptop. En dus niet met een mobiele telefoon, tablet of ander apparaat. Dit om de hoogst mogelijke kwaliteit te behouden.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de door By Sharon Photography geleverde foto’s. Het is verstandig de digitale foto’s op meerdere harde schijven op te slaan. Niet gebruikte bestanden is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste fotonummer (bij na-bestellingen). Indien de klant een foutief fotonummer heeft doorgegeven en de bestelling al is verwerkt, zijn de kosten voor de klant.

Bij het reserveren van een fotoshoot of trouwreportage geeft de klant By Sharon Photography automatisch (stilzwijgend) akkoord om de foto’s te gebruiken voor de gehele portfolio, zoals voor de website, social media, fotowedstrijden, drukwerk (visitekaartjes en/of flyers), dan wel voor een deel van de genoemde portfolio bestemmingen. Hiermee kan By Sharon Photography blijvend haar werk laten zien. Mocht de klant hier bezwaar tegen hebben, dan vervalt dit recht mits de klant voorafgaand aan de opdracht dit schriftelijk heeft aangegeven.

 

Album

By Sharon Photography zal naar eigen inzicht en eigen stijl het album ontwerpen zonder inmenging van de opdrachtgever. De opdrachtgever krijgt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van het online ontwerp maximaal 10 wijzigingen door te geven. Voor wijzigingsverzoeken na deze datum of die het maximum overschrijden, wordt het gebruikelijk gehanteerde uurtarief berekend.

 

Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn vanaf 01-01-2022 tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig.
 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd.
 • Indien de fotoshoot een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon is er geen recht op restitutie van de overgebleven waarde.
 • Een cadeaubon kan niet retour worden genomen en is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Auteursrechten

Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) op alle foto’s en ander werk, die door By Sharon Photography zijn gemaakt en ontworpen blijven altijd in het bezit van By Sharon Photography.

Op aan de klant geleverde foto’s berusten altijd de auteursrechten van By Sharon Photography. U koopt een digitale foto, afdruk of ander fotoproduct, niet de rechten op de foto.

Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming van By Sharon Photography.

Onrechtmatig gebruik van beeld -en /of tekstmateriaal middels (commerciële) digitale publicatie zal leiden tot opeisbare boete van 99,- euro per afbeelding / tekstdeel per dag met terugwerkende kracht vanaf de datum dat redelijkerwijs kan worden vermoedt dat daarop het gebruik is gestart tot en met de datum waarop de publicatie is gestopt. Gedrukte publicatie zal leiden tot opeisbare boete van tenminste 3000,- euro.

 

Naamsvermelding

De naam By Sharon Photography dient duidelijk bij de openbaarmaking of verveelvoudiging van een fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografische werk in de publicatie te worden opgenomen. Deze plicht tot naamsvermelding geldt tevens voor het gebruik in de privésfeer en bij verkregen licenties tot gebruik van het werk, tenzij in deze licentie expliciet anders is vermeld.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig gelden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Website

Alle teksten en foto’s van deze website zijn eigendom van By Sharon Photography en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Al het inhoud op deze website mogen niet gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van By Sharon Photography.

Close

Instagram

@Bysharonphotography

Volg Mij

bysharonphotography.nl